Dưới đây là những mẫu câu có chứa từ "nông nỗi", trong bộ từ điển Từ điển Tiếng congthuong.netệt. Chúng ta có thể tham khảo những mẫu câu này để đặt câu trong tình huống cần đặt câu với từ nông nỗi, hoặc tham khảo ngữ cảnh sử dụng từ nông nỗi trong bộ từ điển Từ điển Tiếng congthuong.netệt

1. Đến nông nỗi này sao?

2. Khiến Naoki ra nông nỗi này...

Bạn đang xem: Nông nổi hay nông nỗi

3. Sự congthuong.netệc ra đến nông nỗi này,

4. Hắn khiến cậu...... ra nông nỗi này

5. Ai làm cháu ra nông nỗi này?

6. Sao con lại ra nông nỗi này?

7. Sao chúng ta lại đến nông nỗi này?

8. Chúng làm cậu ra nông nỗi này à?

9. Tôi không biết vì sao ra nông nỗi.

10. Cô ta khiến anh ra nông nỗi này.

11. Đáng lẽ không ra nông nỗi này mới phải.

12. Mình rất tiếc khi lại ra nông nỗi này.

13. Ai đã khiến các người ra nông nỗi này?

14. Phải và giờ ra nông nỗi thế này đây.

15. Tại sao mọi chuyện lại ra nông nỗi này?

16. Sao nhà ta lại ra nông nỗi như vầy?

17. Thế nên giờ anh mới ra nông nỗi này.

18. Sao lại ra nông nỗi này, quý ngài Wigea?

19. Cái xã hội này ra nông nỗi này sao?

20. Sao Ngài lại làm cho con đến nông nỗi này?’

21. Tôi đâu có muốn mọi congthuong.netệc ra nông nỗi này.

Xem thêm: Áo Khoác Vải Dù 1 Lớp Giá Tốt, Với Nhiều Ưu Đãi, Áo Khoác Dù Nam 1 Lớp Giá Tốt, Với Nhiều Ưu Đãi

22. Nói đi, tại sao chúng ta lại đến nông nỗi này

23. Vậy ngươi nghĩ ai đã làm hắn ra nông nỗi này?

24. Chính sự thiếu thận trọng đã khiến tôi ra nông nỗi này.

25. Không nghĩ rằng cái xe lại bị đốt ra nông nỗi này.

26. Mẹ à, những bí mật đã làm mẹ ra nông nỗi này.

27. Chúng ta không lường trước được nên tỷ mới ra nông nỗi này.

28. Trước hết, hãy cố gắng hiểu tại sao con ra nông nỗi ấy.

29. Vậy đông chủ đó đã gặp chuyện gì... để thành ra nông nỗi này?

30. Ông ấy đã lo cho Theresa kể từ khi nó ra nông nỗi này.

31. "Vì sao một con người có nhân thân tốt như thế lại ra nông nỗi vậy?"...

32. Những phụ nữ khác, họ chỉ nông nỗi nhất thời, cố gắng giúp một người bạn lầm lạc

33. Chuyện đã chẳng ra nông nỗi nếu anh không muốn một mình chống lại cả một đạo quân!

34. Và thằng chó luật sư giàu có đã khiến tôi ra nông nỗi này, nó sống ngay đằng kia kìa.

35. Dù vấn đề dường như nan giải đến đâu, bạn vẫn có lý do để tự hỏi: ‘Tại sao chúng ta ra nông nỗi này?’