Máy thanh lọc thác tích hòa hợp bơm bên trong hộp thanh lọc nhờ vậy tiết kiệm ngân sách và chi phí được không khí phía bên trong bể. Phú khiếu nại kèm theo được cho phép ưu tiên hút ít thanh lọc tầng mặt nước và tầng đáy bể. Bộ thanh lọc phối hợp lọc thiết bị lý loại trừ tạp hóa học, bộ lọc than hoạt tính cùng lọc vi sinc phân giải chất hữu cơ hòa tan


65,000₫","sku":"203H","variation_description":"

3W-250Lits/h ","variation_id":3994,"variation_is_active":true,"variation_is_visible":true,"weight":"","weight_html":"N/A"},"attributes":"attribute_model":"303H","availability_html":"","backorders_allowed":false,"dimensions":"length":"","width":"","height":"","dimensions_html":"N/A","display_price":70000,"display_regular_price":70000,"image":"title":"Lu1ecdc thu00e1c WP-303H","caption":"Lu1ecdc thu00e1c WP-303H","url":"https://congthuong.net/wp-content/uploads/2019/01/303.jpg","alt":"Lu1ecdc thu00e1c WP-303H","src":"https://congthuong.net/wp-content/uploads/2019/01/303.jpg","srcset":"https://congthuong.net/wp-content/uploads/2019/01/303.jpg 640w, https://congthuong.net/wp-content/uploads/2019/01/303-150x150.jpg 150w, https://congthuong.net/wp-content/uploads/2019/01/303-300x300.jpg 300w, https://congthuong.net/wp-content/uploads/2019/01/303-600x600.jpg 600w, https://congthuong.net/wp-content/uploads/2019/01/303-100x100.jpg 100w","sizes":"(max-width: 640px) 100vw, 640px","full_src":"https://congthuong.net/wp-content/uploads/2019/01/303.jpg","full_src_w":640,"full_src_h":640,"gallery_thumbnail_src":"https://congthuong.net/wp-content/uploads/2019/01/303.jpg","gallery_thumbnail_src_w":640,"gallery_thumbnail_src_h":640,"thumb_src":"https://congthuong.net/wp-content/uploads/2019/01/303-600x600.jpg","thumb_src_w":600,"thumb_src_h":600,"src_w":640,"src_h":640,"image_id":2886,"is_downloadable":false,"is_in_stock":true,"is_purchasable":true,"is_sold_individually":"no","is_virtual":false,"max_qty":"","min_qty":1,"price_html":"70,000₫","sku":"303H","variation_description":"5W-280Lits/h ","variation_id":3995,"variation_is_active":true,"variation_is_visible":true,"weight":"","weight_html":"N/A","attributes":"attribute_model":"308H","availability_html":"","backorders_allowed":false,"dimensions":"length":"","width":"","height":"","dimensions_html":"N/A","display_price":140000,"display_regular_price":140000,"image":"title":"Lu1ecdc treo WP-308H","caption":"Lu1ecdc treo WP-308H","url":"https://congthuong.net/wp-content/uploads/2019/03/WP-308H-box.png","alt":"Lu1ecdc treo WP-308H","src":"https://congthuong.net/wp-content/uploads/2019/03/WP-308H-box.png","srcset":"https://congthuong.net/wp-content/uploads/2019/03/WP-308H-box.png 900w, https://congthuong.net/wp-content/uploads/2019/03/WP-308H-box-150x150.png 150w, https://congthuong.net/wp-content/uploads/2019/03/WP-308H-box-300x300.png 300w, https://congthuong.net/wp-content/uploads/2019/03/WP-308H-box-768x768.png 768w, https://congthuong.net/wp-content/uploads/2019/03/WP-308H-box-600x600.png 600w, https://congthuong.net/wp-content/uploads/2019/03/WP-308H-box-100x100.png 100w","sizes":"(max-width: 900px) 100vw, 900px","full_src":"https://congthuong.net/wp-content/uploads/2019/03/WP-308H-box.png","full_src_w":900,"full_src_h":900,"gallery_thumbnail_src":"https://congthuong.net/wp-content/uploads/2019/03/WP-308H-box.png","gallery_thumbnail_src_w":900,"gallery_thumbnail_src_h":900,"thumb_src":"https://congthuong.net/wp-content/uploads/2019/03/WP-308H-box-600x600.png","thumb_src_w":600,"thumb_src_h":600,"src_w":900,"src_h":900,"image_id":3042,"is_downloadable":false,"is_in_stock":true,"is_purchasable":true,"is_sold_individually":"no","is_virtual":false,"max_qty":"","min_qty":1,"price_html":"140,000₫","sku":"308H","variation_description":"6W-600Lits/h- 2 ngu0103n lu1ecdc ","variation_id":3996,"variation_is_active":true,"variation_is_visible":true,"weight":"","weight_html":"N/A","attributes":"attribute_model":"408H","availability_html":"","backorders_allowed":false,"dimensions":"length":"","width":"","height":"","dimensions_html":"N/A","display_price":150000,"display_regular_price":150000,"image":"title":"Lu1ecdc treo WP-408H","caption":"Lu1ecdc treo WP-408-1","url":"https://congthuong.net/wp-content/uploads/2019/03/WP-408H-2.jpg","alt":"Lu1ecdc treo WP-408H","src":"https://congthuong.net/wp-content/uploads/2019/03/WP-408H-2.jpg","srcset":"https://congthuong.net/wp-content/uploads/2019/03/WP-408H-2.jpg 900w, https://congthuong.net/wp-content/uploads/2019/03/WP-408H-2-150x150.jpg 150w, https://congthuong.net/wp-content/uploads/2019/03/WP-408H-2-300x300.jpg 300w, https://congthuong.net/wp-content/uploads/2019/03/WP-408H-2-768x768.jpg 768w, https://congthuong.net/wp-content/uploads/2019/03/WP-408H-2-600x600.jpg 600w, https://congthuong.net/wp-content/uploads/2019/03/WP-408H-2-100x100.jpg 100w","sizes":"(max-width: 900px) 100vw, 900px","full_src":"https://congthuong.net/wp-content/uploads/2019/03/WP-408H-2.jpg","full_src_w":900,"full_src_h":900,"gallery_thumbnail_src":"https://congthuong.net/wp-content/uploads/2019/03/WP-408H-2.jpg","gallery_thumbnail_src_w":900,"gallery_thumbnail_src_h":900,"thumb_src":"https://congthuong.net/wp-content/uploads/2019/03/WP-408H-2-600x600.jpg","thumb_src_w":600,"thumb_src_h":600,"src_w":900,"src_h":900,"image_id":3124,"is_downloadable":false,"is_in_stock":true,"is_purchasable":true,"is_sold_individually":"no","is_virtual":false,"max_qty":"","min_qty":1,"price_html":"150,000₫","sku":"408H","variation_description":"6.8W-680Lits/h – 3 ngu0103n lu1ecdc ","variation_id":3997,"variation_is_active":true,"variation_is_visible":true,"weight":"","weight_html":"N/A","attributes":"attribute_model":"508H","availability_html":"","backorders_allowed":false,"dimensions":"length":"","width":"","height":"","dimensions_html":"N/A","display_price":190000,"display_regular_price":190000,"image":"title":"Mu00e1y lu1ecdc bu1ec3 cu00e1 508H","caption":"Mu00e1y lu1ecdc bu1ec3 cu00e1 508H","url":"https://congthuong.net/wp-content/uploads/2019/03/WP-508.jpg","alt":"Mu00e1y lu1ecdc bu1ec3 cu00e1 508H","src":"https://congthuong.net/wp-content/uploads/2019/03/WP-508.jpg","srcset":"https://congthuong.net/wp-content/uploads/2019/03/WP-508.jpg 900w, https://congthuong.net/wp-content/uploads/2019/03/WP-508-150x150.jpg 150w, https://congthuong.net/wp-content/uploads/2019/03/WP-508-300x300.jpg 300w, https://congthuong.net/wp-content/uploads/2019/03/WP-508-768x768.jpg 768w, https://congthuong.net/wp-content/uploads/2019/03/WP-508-600x600.jpg 600w, https://congthuong.net/wp-content/uploads/2019/03/WP-508-100x100.jpg 100w","sizes":"(max-width: 900px) 100vw, 900px","full_src":"https://congthuong.net/wp-content/uploads/2019/03/WP-508.jpg","full_src_w":900,"full_src_h":900,"gallery_thumbnail_src":"https://congthuong.net/wp-content/uploads/2019/03/WP-508.jpg","gallery_thumbnail_src_w":900,"gallery_thumbnail_src_h":900,"thumb_src":"https://congthuong.net/wp-content/uploads/2019/03/WP-508-600x600.jpg","thumb_src_w":600,"thumb_src_h":600,"src_w":900,"src_h":900,"image_id":3127,"is_downloadable":false,"is_in_stock":true,"is_purchasable":true,"is_sold_individually":"no","is_virtual":false,"max_qty":"","min_qty":1,"price_html":"190,000₫","sku":"508H","variation_description":"8W-800Lits/h, 4 ngu0103n lu1ecdc ","variation_id":3998,"variation_is_active":true,"variation_is_visible":true,"weight":"","weight_html":"N/A","attributes":"attribute_model":"606H","availability_html":"","backorders_allowed":false,"dimensions":"length":"","width":"","height":"","dimensions_html":"N/A","display_price":90000,"display_regular_price":90000,"image":"title":"Mu00e1y lu1ecdc thu00e1c bu1ec3 cu00e1 606H","caption":"Mu00e1y lu1ecdc thu00e1c bu1ec3 cu00e1 606H","url":"https://congthuong.net/wp-content/uploads/2019/01/sobo-thac2.jpg","alt":"Mu00e1y lu1ecdc thu00e1c bu1ec3 cu00e1 606H","src":"https://congthuong.net/wp-content/uploads/2019/01/sobo-thac2.jpg","srcset":"https://congthuong.net/wp-content/uploads/2019/01/sobo-thac2.jpg 800w, https://congthuong.net/wp-content/uploads/2019/01/sobo-thac2-150x150.jpg 150w, https://congthuong.net/wp-content/uploads/2019/01/sobo-thac2-300x300.jpg 300w, https://congthuong.net/wp-content/uploads/2019/01/sobo-thac2-768x768.jpg 768w, https://congthuong.net/wp-content/uploads/2019/01/sobo-thac2-600x600.jpg 600w, https://congthuong.net/wp-content/uploads/2019/01/sobo-thac2-100x100.jpg 100w","sizes":"(max-width: 800px) 100vw, 800px","full_src":"https://congthuong.net/wp-content/uploads/2019/01/sobo-thac2.jpg","full_src_w":800,"full_src_h":800,"gallery_thumbnail_src":"https://congthuong.net/wp-content/uploads/2019/01/sobo-thac2.jpg","gallery_thumbnail_src_w":800,"gallery_thumbnail_src_h":800,"thumb_src":"https://congthuong.net/wp-content/uploads/2019/01/sobo-thac2-600x600.jpg","thumb_src_w":600,"thumb_src_h":600,"src_w":800,"src_h":800,"image_id":2884,"is_downloadable":false,"is_in_stock":true,"is_purchasable":true,"is_sold_individually":"no","is_virtual":false,"max_qty":"","min_qty":1,"price_html":"90,000₫","sku":"606H","variation_description":"8W- 400Lits/h ","variation_id":3999,"variation_is_active":true,"variation_is_visible":true,"weight":"","weight_html":"N/A","attributes":"attribute_model":"607H","availability_html":"","backorders_allowed":false,"dimensions":"length":"","width":"","height":"","dimensions_html":"N/A","display_price":125000,"display_regular_price":125000,"image":"title":"Sobo WP-607","caption":"Mu00e1y lu1ecdc bu1ec3 cu00e1 Sobo WP-607","url":"https://congthuong.net/wp-content/uploads/2019/01/WP-607.jpg","alt":"","src":"https://congthuong.net/wp-content/uploads/2019/01/WP-607.jpg","srcset":"https://congthuong.net/wp-content/uploads/2019/01/WP-607.jpg 1024w, https://congthuong.net/wp-content/uploads/2019/01/WP-607-150x150.jpg 150w, https://congthuong.net/wp-content/uploads/2019/01/WP-607-300x300.jpg 300w, https://congthuong.net/wp-content/uploads/2019/01/WP-607-768x768.jpg 768w, https://congthuong.net/wp-content/uploads/2019/01/WP-607-600x600.jpg 600w, https://congthuong.net/wp-content/uploads/2019/01/WP-607-100x100.jpg 100w","sizes":"(max-width: 1024px) 100vw, 1024px","full_src":"https://congthuong.net/wp-content/uploads/2019/01/WP-607.jpg","full_src_w":1024,"full_src_h":1024,"gallery_thumbnail_src":"https://congthuong.net/wp-content/uploads/2019/01/WP-607.jpg","gallery_thumbnail_src_w":1024,"gallery_thumbnail_src_h":1024,"thumb_src":"https://congthuong.net/wp-content/uploads/2019/01/WP-607-600x600.jpg","thumb_src_w":600,"thumb_src_h":600,"src_w":1024,"src_h":1024,"image_id":2511,"is_downloadable":false,"is_in_stock":true,"is_purchasable":true,"is_sold_individually":"no","is_virtual":false,"max_qty":"","min_qty":1,"price_html":"125,000₫","sku":"607H","variation_description":"12W-600Lits/h ","variation_id":4000,"variation_is_active":true,"variation_is_visible":true,"weight":"","weight_html":"N/A">">

ModelChọn một tùy chọn203H303H308H408H508H606H607HXóa