Tính mang lại nay, hệ thống chuẩn mực kế toán việt nam được cỗ Tài chính phát hành thông qua 5 đợt (bằng 5 quyết định và các Thông bốn hướng dẫn thực hiện) như sau:


*
Mục lục bài xích viết

Chuẩn mực số

Tên chuẩn mực

Quyết định ban hành

Thông tư hướng dẫn

02

Hàng tồn kho

149/2001/QĐ-BTC

161/2007/TT-BTC

03

Tài sản cố định hữu hình

04

Tài sản cố định và thắt chặt vô hình

14

Doanh thu và thu nhập khác

Chuẩn mực số

Tên chuẩn chỉnh mực

Quyết định ban hành

Thông bốn hướng dẫn

01

Chuẩn mực chung

165/2002/QĐ-BTC

161/2007/TT-BTC

06

Thuê tài sản

10

Ảnh tận hưởng của việc biến đổi tỉ giá hối đoái

15

Hợp đồng xây dựng

16

Chi giá tiền đi vay

24

Báo cáo lưu chuyển khoản qua ngân hàng tệ

Chuẩn mực số

Tên chuẩn chỉnh mực

Quyết định ban hành

Thông bốn hướng dẫn

05

Bất đụng sản đầu tư

234/2003/QĐ-BTC

161/2007/TT-BTC

07

Kế toán các khoản đầu tư vào công ty liên kết

08

Thông tin tài bao gồm về những số vốn góp liên doanh

21

Trình bày báo cáo tài chính

25

Báo cáo tài chính hợp nhất với kế toán khoản chi tiêu vào doanh nghiệp con

26

Thông tin về những bên liên quan

Chuẩn mực số

Tên chuẩn chỉnh mực

Quyết định ban hành

Thông tư hướng dẫn

17

Thuế thu nhập doanh nghiệp

12/2005/QĐ-BTC

20/2006/TT-BTC

22

Trình bày bổ sung report tài chính của những ngân sản phẩm và tổ chức triển khai tài chủ yếu tương tự

23

Các sự kiện phát sinh sau ngày chấm dứt kỳ kế toán tài chính năm

27

Báo cáo tài ở vị trí chính giữa niên độ

28

Báo cáo bộ phận

29

Thay đổi chính sách kế toán, mong tính kế toán

Chuẩn mực số

Tên chuẩn chỉnh mực

Quyết định ban hành

Thông tứ hướng dẫn

11

Hợp tốt nhất kinh doanh

100/2005/QĐ-BTC

21/2006/TT-BTC

18

Các khoản dự phòng, gia sản và nợ tiềm tàng

19

Hợp đồng bảo hiểm

30

Lãi trên cổ phiếu

Phó giám đốc chi nhánh có được gia công kế toán trưởng của chi nhánh không? Tiêu chuẩn chỉnh để có tác dụng kế toán trưởng gồm những gì?

Báo cáo tài chính năm của đơn vị chức năng kế toán nộp mang lại cơ quan nhà nước có thẩm quyền sau 4 tháng tính từ lúc ngày kết thúc kỳ kế toán năm giành được không?