giảm 30.000 cho đơn hàng trên 600.000 giảm 50.000 cho giao dịch trên một triệu ( vận dụng cho đơn hàng tiếp theo )
*
bcssureex1 C0872
*
bcssureex2 K4277
*
bcssureex3 U8803
*
bcssureex4 O6835
*
bcssureex5 K4364
*
bcssureex6 B0648
*
bcssureex7 T8187
*
bcssureex8 D1747
*
bcssureex9 C0835
*
bcssureex10 H3584