Đề thi Olympic tiếng Anh lớp 5 cấp non sông một một trong những tài liệu học tập tiếng Anh lớp 5 nâng cấp cho các em học tập sinh.

Bạn đang xem: Đề thi olympic tiếng anh lớp 5 cấp quốc gia

Học giờ Anh lớp 5qua hầu như đề thi giờ Anh Olympic sẽ giúp các em học tiếng Anh lớp 5 một cách hiệu quả hơn.


Tuy nhiên, với rất nhiều đề thi tiếng Anh lớp 5 Olympic này chưa hẳn các em học tập tiếng Anh lớp 5 nào cũng đều có thể dứt được. Bởi đó là chương trình giờ đồng hồ Anh nâng cao, giờ đồng hồ Anh của các kỳ thi cung cấp quốc gia, đông đảo đề thi giờ Anh này chúng ta hãy nên khiến cho trẻ làm cho quen cùng học một phương pháp dần dần.

Đề thi Olympic giờ đồng hồ Anh lớp 5 cấp đất nước

Trong quy trình học tiếng Anh lớp 5 phần lớn đề thi giờ đồng hồ Anh đẳng cấp này để giúp các em cải thiện hơn kiến thức tiếng Anh của mình. Để học tập và ngừng những bài thi này các em cần nắm rõ những kỹ năng tiếng Anh lớp 5 và những bài bác tập giờ Anh thuộc công tác học làm việc trường những em cần hoàn thành.

Bài 1: Tìm lời giải đúng

1. Choose the oddone out

A. Great

B. Interesting

C. Good

D. Travel

2. When do you have Maths?- I have Maths classes ........ Thursday and Friday.

A. In

B.on

C.at

D. From

3. Chidren should ...... Their teeth before going lớn bed.

A. Khổng lồ brush

B. Brush

C. Brushing

D. Brushes

4. My father likes coffee, but my mother .......

A. Don't

B. Doesn't

C. Don'tlike

D. Doesn't like

5. What .... Lớn Mr. Tom?-I am saying nothing.

A. Vì you say

B. Are you say

C. Does she say

D. Are you saying

6. Which sport do you play?- I play ........

A. Table-tennis

B. Swim

C. Sports

D. Games

7. Choose the word that has the underlined part pronounced differently

A. Drink

B. Favourite

C. Cooking

D. Nine

8. Choose the word that has the underlined part pronounced differently

A. Teach

B. Watch

C. School

D. Match

9. Choose the word that has the underlined part pronounced differently

A. Sugar

B. Sandwich

C.summer

D. Sorry

10. He ..... Goes for a walk in the morning

A. Never

B. Not

C. Doesn't

D. Isn't

Bài 2: Hãy giúp con khỉ kết thúc bài tập theo dấu hiệu dưới đây

*

Bài 3: Hãy giúp ong tìm kiếm mật

1. We have English ________ Friday.

2. ______old are you? - I'm seven years old.

3. Thank you ______ much

4. W_______is Mary from?

5. _______color is it? - It's red

6. ______are you? - I'm fine. Thanks.

7. There are four people ______ my family.

8. ________time vày you go to lớn bed?

9. There _____ one living room và one kitchen in my house.

10. Why vị you want to _____to the bookshop?

11. My brother is a factory _______. He works in a factory.

12. We lượt thích going to lớn the zoo _____much.

13. After dinner, my mother checks my homework b_______bedtime.

14. My sister takes vegetables _____ the market.

Xem thêm: Cho Thêm 1 Thứ Này Vào Nồi, Lòng Lợn Luộc Lòng Lợn Trắng Giòn Sần Sật

15. Sometimes, I go out ______ my friends.

16. I'd like _______orange, please.

17. My father w_______hard everyday.

18. They are farmers. They work o_ a farm.

19. The museum _____behind the park.

20. Let's go out _________a walk.

21. Alan wants khổng lồ be a xe taxi d___________.

22. I lượt thích _____play the piano, too.

23. Tom ___________born on October 24th.

24. There are _________people in my family: my parents, my brother và me.

25. What __________ your father do? - He is a farmer.

26. My brother is ____ engineer.

27. Nga is a student in class 5A, Quynh Mai P_____________ school.

28. I want lớn be a singer b__________I lượt thích to sing.

29. The cinema is between the park _______the post office.

30. I don't know how _______ dance.

Bài 4: LEAVE ME OUT

1. CHEASS 11. WATEER

2. TELERPHONE 12. MABLE

3. BIANGO 13. IDEAR

4. DOWIN 14. BUSTY

5. FINEISH 15. ENODUGH

6. FIVELD 16. PLANKE

7. NEPAR 17. LESMON

8. EXCIATING 18. SABD

9. PICANIC 19. CANODLE

10. CELEYBRATE 20. BORAT

Đề thi Olympic giờ đồng hồ Anh lớp 5 cấp quốc gia có rất nhiều theo năm, trên đó là những dạng bài xích tập nhưng congthuong.net chọn lọc trong kỳ thi giờ đồng hồ Anh cấp non sông năm học tập 2011-2012 cho các em ôn tập và làm quen. Để tất cả thêm nhiều tài liệu học tập tiếng Anh tác dụng các em hãy học tập ngay trên congthuong.net - trang web học tập tiếng Anh online cho trẻ em hiệu quả.