Quan điểm của nhiều chuyên gia kế toán cho rằng, kế toán trong nền kinh tế thị trường được phân chia thành bốn bộ phận: lý thuyết hạch toán kế toán, kế toán tài chính, kế toán quản trị và kiểm toán.

Bạn đang xem: Kế toán quản trị 2

Trong đó, kế toán quản trị và kế toán tài chính được coi là bộ phận hữu cơ của kế toán doanh nghiệp..


*

KẾ TOÁN QUẢN TRỊ 2 TRẦN BÁ TRÍ Đại học Cần Thơ 1• Phân bổ chi phí cho các bộ phận phục vụ• Thiết lập định mức chi phí• Kế hoạch linh hoạt và phân tích biến động chi phí• Định giá sản phẩm, dịch vụ• Hoạch định vốn đầu tư dài hạn• Lập và phân tích báo cáo tài chính 2 phân bổ chi phí cho các bộChủ đề: phận phục vụ 31. Các nguyên tắc chung để phân bổ chi phí gián tiếp đến đối tượng chịu chi phí.2. Các vấn đề liên quan lựa chọn căn cứ phân bổ.3. Phân bổ các chi phí bên trong tổ chức sử dụng phương pháp trực tiếp, phương pháp bậc thang, phương pháp hỗn hợp4. Phân bổ chi phí theo cách ứng xử 4 Bộ phận chức năng- Thực hiện mục tiêu trọng tâm của tổ chức + Cửa hàng của công ty thương mại + Phân xưởng + Phòng tín dụng + Bộ phận khám bệnh 5 Bộ phận phục vụ- Không gắn trực tiếp với bộ phận chứcnăng- Hỗ trợ cho bộ phận chức năng + Phòng kế toán + Phòng thu mua + Phòng tổ chức + Căn tin 6Phân bổ chi phí dùng để thu thập và báocáo chi phí các nguồn lực cung cấp và sửdụng cho sản xuất và các quá trình kinhdoanh. 7 Cấu trúc chi phí cho bất kỳ đối tượng chi phí nào Chi phí trực tiếp Chuyển vào + Chi phí gián tiếp Phân bổ(bao gồm chi phí sản xuất chung) = ? Tính chính xác Tổng chi phí 8 Các bộ phận phân bổ chi phí•Quá trình chuyển chi phí gián tiếp đến đối tượng ch ịuchi phí để xác định giá thành.•Trong các công ty lớn cÓ nhiều bậc phân bổ - sự phânbổ này liên quan đến giá nội bộ hoặc giá chuyển đổi. 1. Cấp tổng công ty chi phí của văn phòng tổng công ty phân bổ cho các đơn vị trực thuộc. 2.

Xem thêm: Học Yêu Thánh Giá Là Chữ T Hánh Giá, Thánh Giá Là Chữ T

Bên trong các bộ phận chi phí của các bộ phận được phân bổ cho các bộ phận khác để xác định các nguồn lực phân bổ lẫn nhau. 9 Tại sao phải phân bổ chi phí?Các lý do để phân bổ:1. Xác định giá thành cho sản phẩm, dịch vụ hoặc cácbộ phận.2. Giúp người quản lý hiểu các ảnh hưởng kinh tế củacác quyết định3. Nhắc nhở các người quản lý rằng chi phí gián tiếptồn tại và thu nhập phải bù đắp các chi phí đó. 10 Tại sao phân bổ chi phí?4.Khuyến khích sử dụng các nguồn lực chung một cáchtiết kiệm.5. Khuyến khích một mô hình sử dụng các nguồn lựcphân bổ chi phí theo số giờ lao động, khuyến khíchgiảm thời gian lao động.6. Kết hợp với các đòi hỏi bên ngoài như chi phí sảnphẩm tồn kho. 11 Lựa chọn căn cứ phân bổ- Mức độ sử dụng của bộ phận chức năng- Mức lợi ích trực tiếp mà các bộ phận phụcvụ mang lại- Diện tích hoặc mức trang bị- Rõ ràng, dễ hiểu 12Bộ phận phục vụ Căn cứ phân bổPhục vụ dưới đất của công ty Số lần bayhàng không Số lượng công nhân viênCăn tinBảo vệ Diện tích chịu trách nhiệmKỹ thuật, kế hoạch Số h lao động trực tiếpKế toán Số h lao động, số lượng khách hàng phục vụĐộng lực Năng lực phục vụTổ chức nhân sự Số lượng nhân viênQuản lý xí nghiệp Tổng số h lao độngBảo trì Số h máy 13 Kế toán trách nhiệm..chuyển các chi phí đến các bộ phận như chi nhánh và nơi mà người quản lý có trách nhiệm với kết quả của bộ phận.Các loại trung tâm trách nhiệmTrung tâm chi phí: chi phíTrung tâm lợi nhuận: doanh thu và chi phíTrung tâm đầu tư: lợi nhuận và thu hồi vốn đầu tư 14 Tại sao phải phân bổ chi phí gián tiếp cho các trung tâm trách nhiệm?• Giúp người quản lý hiểu được các ảnh hưởng từ các quyết địnhVD: tiền điện sẽ tăng khi sử dụng cho đèn ở sân tennis• Khuyến khích sử dụng các nguồn lực như hoạch địnhVD: tổng giám đốc muốn các bộ phận tham vấn đội quản lý chi phí mới bằng cách không phân bổ chi phí này cho các bộ phận ở năm đầu.• Xây dựng hệ thống chi phí sản phẩm. 15 Quá trình phân bổ chi phí xác định tổng chi phí cho các bộ phậnChi phí trực tiếp của bộ phận Chi phí trực tiếp của bộ phận cung cấp dich vụ B cung cấp dich vụ C Bộ phận cung cấp A - Tổng chi phí = Chi phí trực tiếp của bộ phận cung cấp dich vụ A + Chi phí phân bổ của các bộ phận cung cấp khác Chi phí trực tiếp của bộ phận cung cấp dich vụ A 16 Quá trình phân bổ chi phí xác định giá thành sản phẩm Chi phí trực tiếp của bộ phậnChi phí trực tiếp của bộ phận cung cấp dich vụ B cung cấp dich vụ A Bộ phận sản xuất - Tổng chi phí = Tổng chi phí của bộ phận sản xuất + Chi phí phân bổ cho các bộ phận cung cấp Sản phẩm/Dịch vụ 17 Lựa chọn căn cứ phân bổ (bước này là tuỳ ý)Chi phí trực tiếp của bộ phận Chi phí trực tiếp của bộ phận cung cấp dich vụ A cung cấp dich vụ B ?? ? Bộ phận sản xuất - Tổng chi phí = Tổng chi phí của bộ phận sản xuất + Chi phí phân bổ cho các bộ phận cung cấp ? Sản phẩm/Dịch vụ 18 Lựa chọn căn cứ phân bổ•Nguyên nhân - ảnh hưởng:•Lợi ích nhận được – chương trình quảng cáo•Công bằng•Khả năng gánh vác chi phí•Cách ứng xử - căn cứ ứng xử được chọn đểthay đổi hành động 19 Công thức phân bổ chi phí chi phí được phân bổ = tỷ lệ phân bổTổng mức sử dụng của tiêu thức phân bổ Chi phí tính cho đối tượng chịu chi phí dựa trên mức sử dụng tiêu thức phân bổ của nó 20