Tóm tắt

Giáo trình kiểm toán tài chính là giáo trình cốt tử trong đào tạo chuyên ngành kế toán cùng kiểm toán.

Bạn đang xem: Giáo trình kiểm toán tài chính

Cuốn sách nhận được sự giúp đỡ về nguồn tài liệu cùng ý kiến của các tập thể và cá nhân khác nhau: những khoa Kế toán của các trường: ngôi trường Đại học tài chính Thành phố HCM, học viện Tài chính, ngôi trường Đại học thương mại Hà Nội, Đại học Popona (Hoa Kỳ); Đại học tập Saint Mary’s cùng Đại học Moncton (Canada); những Công ty truy thuế kiểm toán Ernst và Young, Price Waterhouse – Coopers.

Giáo trình bao gồm 2 phần và 18 chương:

- Phần 1: Tổng quan lại về kiểm toán tài chính:

+ Chương 1: truy thuế kiểm toán tài thiết yếu trong hệ thống kiểm toán.

+ Chương 2: kim chỉ nam kiểm toán tài chính.

+ Chương 3: dẫn chứng kiểm toán.

+ Chương 4: Đánh giá kiểm toán nội bộ.

+ Chương 5: kiến tạo kế hoạch kiểm toán.

+ Chương 6: tiến hành kế hoạch kiểm toán.

+ Chương 7: xong xuôi kiểm toán.

+ Chương 8: kiểm toán chu trình mặt hàng tồn kho.

Xem thêm: Cách Pha Trà Sữa Thiết Quan Âm Là Gì? Tìm Hiểu Thập Đại Danh Trà Xứ Hoa

- Phần sản phẩm 2: Kiểm toán những chu trình và khoản mục công ty yếu:

+ Chương 9: truy thuế kiểm toán chu trình cung cấp hành – thu tiền.

+ Chương 10: kiểm toán chu trình mua sắm – thanh toán.

+ Chương 11: kiểm toán chu trình mặt hàng tồn kho.

+ Chương 12: kiểm toán chu trình chi phí lương và nhân viên.

+ Chương 13: kiểm toán tài sản cố định và thắt chặt và đầu tư chi tiêu dai hạn.

+ Chương 14: kiểm toán chu trình chào đón và hoàn trả vốn.

+ Chương 15: truy thuế kiểm toán tiền.

+ Chương 16: Kiểm toán báo cáo kết quả chuyển động kinh doanh.

+ Chương 17: Kiểm toán báo cáo quyết toán vốn đầu tư hoàn thành.

+ Chương 18: Kiểm toán báo cáo quyết toán giá cả nhà nước.

Trích dẫn

Nguyễn quang đãng Quynh, Ngô Trí Tuệ. Giáo trình kiểm toán tài chính, ĐHKTQD, 2015

Bộ sưu tập

Ngành kiểm toán (7340302)

Tài liệu liên quan

*
*
*

Giáo trình truy thuế kiểm toán tài chính

Báo cáo tài chính: hướng dẫn từng bước hiểu cùng lập báo cáo tài chính =Financial Statements AStep-by-step Guide khổng lồ Understanding & Creating Financial Reports

Báo cáo tài chính: trình bày, phân tích, kiểm soát và kiểm toán

Mã QR

*

Nội dung