1. (Động) Mất. ◎Như: “vong dương té lao” 亡羊補牢 mất cừu (mới lo) sửa chuồng.2. (Động) Trốn. ◎Như: “lưu vong” 流亡 trốn chạy, “vong mệnh” 亡命 trốn cách hoạn nạn. ◇Chiến quốc sách 戰國策: “Yên thái tử Đan chí ư Tần, vong quy” 燕太子丹質於秦, 亡歸 (Yên sách tam 燕策三) thái tử Đan nước yên ổn làm nhỏ tin làm việc Tần, trốn được về nước.3. (Động) Chết. ◎Như: “tử vong” 死亡 chết mất, “thương vong” 傷亡 bị chết.4. (Động) Bị tiêu diệt. ◎Như: “diệt vong” 滅亡 bị tiêu diệt.5. (Động) Đi vắng. ◇Luận Ngữ 論語: “Khổng Tử thì kì vong dã, nhi vãng bái chi” 孔子時其亡也, 而往拜之 (Dương Hóa 陽貨) Khổng Tử thừa lúc bạn đó (Dương Hóa 陽貨) đi vắng ngắt (vì Khổng Tử mong tránh gặp mặt), mà lại nhà tạ ơn.6. (Động) Quên. § Thông “vong” 忘.7. (Tính) Đã chết. ◎Như: “vong đệ” 亡第 tín đồ em đang chết, “vong phụ” 亡父 phụ vương đã chết.8. Một âm là “vô”. (Động) không có. § Nghĩa như chữ “vô” 無.

Bạn đang xem: Chữ vô trong tiếng hán

① Mất, như Lương vong 梁亡 nước Lương mất rồi.② Trốn, như lưu giữ vong 流亡 đói khát trôi giạt mất, vong mệnh 亡命 trốn cách hoạn nạn.③ Chết, như vong đệ 亡第 bạn em sẽ chết, điệu vong 悼亡 vk chết.④ Một âm là vô. Nghĩa như chữ vô 無.
① (văn) không có (dùng như 無): 生之有時而用之亡度 cung cấp ra thì có những lúc mà dùng thì vô chừng (Giả Nghị: Luận tích tụ sớ); ② (văn) không (dùng như 不, phó từ): 亡論 Bất luận. 【亡慮】 vô lự (văn) Khoảng, độ chừng, ko dưới: 日用絹亡慮五千匹 mỗi ngày dùng lụa khoảng chừng (không dưới) năm nghìn tấm (Tư trị thông giám);【亡其】 vô kì (văn) xuất xắc là (biểu thị sự lựa chọn). Cv. 忘其, 妄其 : 不識三國之憎秦而愛懷邪, 忘其憎懷而愛秦邪? Chẳng hay cha nước Triệu, Tề, Sở ghét nước Tần nhưng mà yêu đất Hoài, xuất xắc là ghét khu đất Hoài nhưng mà yêu nước Tần? (Chiến quốc sách: Triệu sách).

Xem thêm: Học Lực Và Chiều Cao Của Vương Tuấn Khải, Tfboys Thành Viên 2021: Chiều Cao Cân Nặng


• Bảo Ninh Sùng Phúc tự bi - 保寧崇福寺碑 (Lý thừa Ân)• mèo sinh 1 - 葛生 1 (Khổng Tử)• Điện trung Dương Giám kiến thị Trương Húc thảo thư thứ - 殿中楊監見示張旭草書圖 (Đỗ Phủ)• Điệu Kính phi kỳ 1 - 悼敬妃其一 (Nguyễn Hiển Tông)• Hạ tiệp - 賀捷 (Trình Thuấn Du)• Hí đề ký thướng Hán Trung vương vãi kỳ 3 - 戲題寄上漢中王其三 (Đỗ Phủ)• Hựu thù Phó xử sĩ đồ vật vận - 又酬傅處士次韻 (Cố Viêm Vũ)• trằn tình biểu - 陳情表 (Lý Mật)• trường Sa dịch nam thọ cảm cựu - 長沙驛南樓感舊 (Liễu Tông Nguyên)• tuyệt vọng - 絕望 (Vương thị phụ)