1. (Tính) Trước (phía). ◎Như: “chi phí môn” 前門 cổng trước. ◇Lí Bạch 李白: “Sàng chi phí minch nguyệt quang quẻ, Nghi thị địa thượng sương” 床前明月光, 疑是地上霜 (Tĩnh dạ tứ 靜夜思) Trước giường ánh trăng sáng sủa, Ngỡ là sương trên mặt đất.2. (Tính) Trước (theo đồ vật tự). ◎Như: “chi phí biên” 前編 quyển trước, “chi phí tam danh” 前三名 thương hiệu ba người đầu.3. (Tính) Xưa, trước (theo thời gian trường đoản cú quá khứ đọng đến hiện tại tại). ◎Như: “chi phí hiền” 前賢 người nhân hậu trước, “tiền bối” 前輩 lớp người đi trước. ◇Sử Kí 史記: “Thái sử công viết dẫn Giả Nghị "Quá Tần luận" vân: Tiền sự bỏ ra bất vong, hòm chi sư dã” 太史公曰引賈誼過秦論云: 前事之不忘, 後事之師也 (Tần Tdiệt Hoàng bổn kỉ 秦始皇本紀) Thái sử công dẫn lời Giả Nghị vào "Quá Tần luận" nói rằng: Việc đời trước luôn ghi nhớ, (là) tnóng gương cho Việc đời sau.4. (Tính) Trong tương lai. ◎Như: “chi phí trình” 前程 bước con đường sau này, “chi phí đồ” 前途 chặng đường sắp tới, sự nghiệp sau đây 5. (Động) Tiến lên. ◎Như: “phấn vãng trực tiền” 奮往直前 cố gỏi bước lên trước.

Bạn đang xem: Chữ tiền trong tiếng hán

① Trước, như đình tiền 庭前 trước sảnh.② Cái trước, như tiền biên 前編 quyển trước.③ Sớm trước, nhỏng chi phí nhân hậu 前賢 người nhân hậu trước. Kẻ làm nên trước bản thân Gọi là chi phí bối 前輩.④ Tiến lên, nhỏng phấn vãng trực chi phí 蕡往直前 vắt gỏi tiến bước trước.
① Trước: 前赴後繼 Người trước phát triển, tín đồ sau nối bước; ② Xưa, trước: 從前 Trước cơ, ngày xưa; ③... kia: 前天 Hôm kia; ④ Tiến lên: 勇往直前 Dũng mãnh tiến lên; ⑤ Trước, từ thời điểm cách đó (đặt sau nhiều trường đoản cú chỉ thời gian): 五年前 5 năm (về) trước, từ thời điểm cách đó 5 năm, trước đó 5 năm.

Xem thêm: Xuninja - Dịch Vụ Bán Xu


bạt tiền kiển hậu 跋前蹇後 • chi chi phí 之前 • chiêm chi phí nỗ lực hậu 瞻前顧後 • dĩ tiền 以前 • diện tiền 面前 • đại tiền đề 大前提 • đại tiền đề 大前題 • đại việt sử kí tiền biên 大越史記前編 • ko tiền 空前 • môn tiền 門前 • mục tiền 目前 • ngọ chi phí 午前 • ngự tiền 御前 • nhãn chi phí 眼前 • nhật chi phí 日前 • phật tiền 佛前 • phục đạo chi phí triệt 復蹈前轍 • sản chi phí 產前 • sàng tiền ý trung nhân bặc 牀前匍匐 • sinc tiền 生前 • tại tiền 在前 • tkhô hanh hiên chi phí tập hậu 清軒前後集 • chi phí bối 前輩 • chi phí bối 前辈 • tiền cảnh 前景 • chi phí diện 前面 • tiền diện 前靣 • tiền duim 前緣 • trung phong 前導 • nền móng 前提 • nền móng 前題 • chi phí định 前定 • chi phí đồ vật 前途 • tiền hậu 前後 • tiền hậu thi tập 前後詩集 • tiền kính 前鏡 • tiền lệ 前例 • tiền lê 前黎 • chi phí lí 前李 • chi phí lộ 前路 • chi phí ngạch men 前額 • chi phí ngạch ốp 前额 • tiền ngôn 前言 • chi phí nhân 前人 • tiền nhân 前因 • nhiệm kỳ trước đó 前任 • chi phí niên 前年 • chi phí oan 前冤 • tiền phong 前鋒 • chi phí phu 前夫 • lịch sử từ trước 前史 • chi phí thân 前身 • tiền thay 前世 • chi phí thiên 前天 • chi phí tịch 前夕 • tiên chi phí 先前 • chi phí tiến 前進 • chi phí triệt 前轍 • chi phí triều 前朝 • tiền trình 前程 • tiền vận 前運 • tè nền móng 小前提 • tòng tiền 从前 • tòng chi phí 從前 • trận tiền 陣前 • trướng tiền 帳前 • vô chi phí 無前 • xa chi phí 車前 • xa chi phí 车前
• Đáp Trương ngũ đệ Nhân - 答張五弟人 (Vương Duy)• Điều Khê thù Lương Chình họa biệt hậu con kiến ký kết - 苕溪酬梁耿別後見寄 (Lưu Trường Khanh)• Giản Tàng Nhất - 柬藏一 (Trữ Vịnh)• Mộ thu uổng Bùi Đạo Châu thủ trát, suất nhĩ khiển hứng, ký kết cận trình Tô Hoán thù thị ngự - 暮秋枉裴道州手札,率爾遣興,寄近呈蘇渙侍御 (Đỗ Phủ)• Ngọc thức giấc liên phụ - 玉井蓮賦 (Mạc Đĩnh Chi)• Tế Nguyên hàn thực kỳ 5 - 濟源寒食其五 (Mạnh Giao)• Thu dạ hữu hoài kỳ 2 - 秋夜有懷其二 (Phùng Khắc Khoan)• Tống khách hàng kỳ 2 - 送客其二 (Ung Đào)• Vũ Xương Tùng Phong những - 武昌松風閣 (Hoàng Đình Kiên)• Xuân tứ đọng kỳ 1 - 春思其一 (Trương Yểu Điệu)