Chú đại bi lời phật dạy

CHÚ ĐẠI BI

Nam-mô Đại-bi Hội-Thượng Phật Bồ-tát (3 lần)Thiên thủ thiên nhãn, vô hổ hang Đại-bi trung tâm đà-la-ni.

Bạn đang xem: Chú đại bi lời phật dạy

Nam-mô hắc ra đát na, đá ra dạ da. Nam-mô a rị da, bà lô Yết-đế, thước chén bát ra da, nhân tình đề tát đỏa bà da. Ma-ha-tát đỏa bà da, ma ha ca lô ni ca da. Án tát bàn ra phát duệ, số đát na đát tỏa. Nam-mô vớ kiết lật đỏa, y mông a rị domain authority bà lô Yết-đế, thất Phật ra lăng đà bà. Nam-mô mãng cầu ra cẩn trì hê rị, ma ha bàn nhiều sa mế, tát bà a tha đậu du bằng, a thệ dựng, tát bà tát đa, na ma bà đà, ma phạt đặc đậu, đát điệt tha. Án a bà lô hê, lô ca đế, ca ra đế, di hê rị, ma ha người thương đề tát đỏa, tát bà tát bà, ma ra ma ra, ma hê ma hê, rị đà dựng, câu lô câu lô kiết mông, độ lô độ lô vạc xà domain authority đế, ma ha vạc xà domain authority đế, đà la đà la, địa rị ni, thất Phật ra da, dá ra dá ra. Ma mạ phân phát ma ra, mục đế lệ, y hê y hê, thất na thất na, a ra sâm Phật ra xá lợi, phát sa phát sâm, Phật ra xá da, hô lô hô lô ma ra, hô lô hô lô hê rị, ta ra ta ra, vớ rị tất rị, tô rô đánh rô, nhân tình đề dạ, ý trung nhân đề dạ, bồ đà dạ, người yêu đà dạ, di đế rị dạ, mãng cầu ra cẩn trì, địa rị fe ni na, tía dạ ma mãng cầu ta-bà ha, tất đà dạ ta-bà ha. Ma ha tất đà dạ ta-bà ha. Tất đà du nghệ thất bàn ra dạ ta-bà ha. Mãng cầu ra cẩn trì ta-bà ha. Ma ra na ra ta-bà ha. Tất ra tăng a mục khư da, ta-bà ha. Ta-bà ma ha, a vớ đà dạ ta-bà ha. Giả kiết ra a tất đà dạ ta-bà ha. Cha đà ma kiết vớ đà dạ ta-bà ha. Na ra cẩn trì bàn dà ra dạ ta-bà ha. Ma bà rị chiến thắng yết ra dạ, ta-bà ha. Nam-mô hắc ra đát na đa ra dạ da. Nam-mô a rị da bà lô Yết-đế thước bàn ra dạ, ta-bà ha.

Án tất điện đô mạn nhiều ra bạt đà dạ ta-bà ha. (3 lần)

*

(Nhấn vào nút tam giác phía bên dưới để nghe Thầy trì tụng và tụng theo.)

Chú Đại Bi Từng Dòng:

Nam-mô Đại-bi Hội-Thượng Phật Bồ-tát (3 lần).Thiên thủ thiên nhãn, vô xấu hổ Đại-bi trọng tâm đà-la-ni.

Xem thêm: Tóc Tết Chụp Ảnh Kỷ Yếu Đẹp Nức Lòng Giới Trẻ Hiện Nay, Tóc Kẹp Cho Kỷ Yếu

1. Nam mô hắc ra đát na đa ra dạ da2. Nam tế bào a rị da3. Bà lô yết đế thước bát ra da4. Bồ Đề tát đỏa bà da5. Ma ha tát đỏa bà da6. Ma ha mũ chào mào ni ca da7. Án8. Tát bàn ra phạt duệ9. Số đát mãng cầu đát tỏa10.Nam mô tất kiết lật đỏa y mông a rị da11.Bà lô kiết đế thất Phật ra lăng đà bà12.Nam mô na ra cẩn trì13.Hê rị, ma ha bàn đa sa mế14.Tát bà a tha đậu du bằng15.A thệ dựng16.Tát bà tát nhiều (Na ma bà tát đa)17.Na ma bà dà18.Ma phân phát đạt đậu đát điệt tha19.Án. A bà lô hê20.Lô ca đế21.Ca ra đế22.Di hê rị23.Ma ha người yêu đề tát đỏa24.Tát bà tát bà25.Ma ra ma ra26.Ma hê ma hê rị đà dựng27.Cu lô cu lô yết mông28.Độ lô độ lô phạt xà domain authority đế29.Ma ha phân phát xà domain authority đế30.Đà ra đà ra31.Địa rị ni32.Thất Phật ra da33.Giá trả giá ra34.Mạ mạ phân phát ma ra35.Mục đế lệ36.Y hê di hê37.Thất na thất na38 A Ra sâm Phật ra xá lợi39.Phạt sa vạc sâm40.Phật ra xá da41.Hô lô hô lô ma ra42.Hô lô hô lô hê rị43.Ta ra ta ra44.Tất rị tất rị45.Tô rô sơn rô46.Bồ Đề dạ bồ Đề dạ47.Bồ đà dạ người yêu đà dạ48.Di đế rị dạ49.Na ra cẩn trì50.Địa rị sắc đẹp ni na51.Ba dạ ma na52.Ta bà ha53.Tất đà dạ54.Ta bà ha55.Ma ha tất đà dạ56.Ta bà ha57.Tất đà du nghệ58.Thất bàn ra dạ59.Ta bà ha60.Na ra cẩn trì61.Ta bà ha62.Ma ra mãng cầu ra63.Ta bà ha64.Tất ra tăng a mục khê da65.Ta bà ha66.Ta bà ma ha a tất đà dạ67.Ta bà ha68.Giả kiết ra a vớ đà dạ69.Ta bà ha70.Ba đà ma kiết tất đà dạ71.Ta bà ha72.Na ra cẩn trì bàn đà ra dạ73.Ta bà ha74.Ma bà rị chiến thắng yết ra dạ75.Ta bà ha76.Nam mô hắc ra đát na đa ra dạ da77.Nam mô a rị da78.Bà lô kiết đế79.Thước bàn ra dạ80.Ta bà ha81.Án. Tất điện đô82.Mạn đà ra83.Bạt đà gia84.Ta bà ha.

Nam tế bào Đại bi thương Thế Âm Bô Tát

Chúc phần lớn người an lạc và tinh tấn.

Xem phim: Cuộc đời Đức Phật trọn bộ (để hiểu thêm quy trình tu tập thành đạo của Đức Phật đam mê Ca Mâu Ni và hồ hết lời dạy tiến thưởng ngọc của Ngài.)