klubone_hn): "Một bản ballad được đùa trong K1 thì ra làm sao nhỉ